loading...
× All users can create publications on this site! Please register and create your first publication.
To top
Blog "Черногория"

Согласно Закону Черногории о туристическом сборе (Zakona o boravišnoj taksi), турсбор - это денежная сумма, которую платит лицо пользующиеся услугами съема жилья, вне места своего постоянного пребывания в объектах предоставляющих туристические услуги. Каждая Општина утверждает величину турсбора на своей территории, турсбор определяется в диапазоне от 0,10 евро до 1,00 евро в день. Например в општине Ульцинь он составляет 0,70 евро в день, в Херцег Нови - 0,90 евро\день. Также указанным Законом предусмотрены случаи, в которых турсбор не платится или платится со скидкой (с предоставлением соответствующего подтверждающего документа). Между прочих предусмотренных случаев: от уплаты освобождаются-дети до 12 лет, а также лица планирующие проживать больше 30 дней; скидка 50 % для детей от 12 до 18 лет. Также турсбор не платят собственники недвижимости.

Подтверждающим документом для освобождение от уплаты турсбора в случае проживания больше 30 дней, может послужить договор долгосрочной аренды жилья, заверенный в установленном порядке (ноториально, в обштине или в суде).

Полный перечень случаев в которых можно расчитывать на освобождение от турсбора на черногорском языке - Boravišnu taksu ne plaćaju: 
1) djeca do 12 godina starosti; 
2) lica sa teškim čulnim i tjelesnim smetnjama (slijepi, gluvi, distrofičari i dr.); 
3) lica upućena na banjska i klimatska liječenja, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od nadležne ljekarske komisije; 
4) lica koja obavljaju sezonske poslove sa prijavljenim boravkom u turističkom mjestu; 
5) lica koja neprekidno borave u objektu za smještaj duže od 30 dana; 
6) učesnici školskih ekskurzija, odnosno učenici i studenti čiji boravak organizuju škole i fakulteti u okviru redovnih programa, održavanja sportskih i kulturnih manifestacija; 
7) strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja taksa; 
8) strani državljani koji organizovano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija, dolaze radi pružanja humanitarne pomoći. 
Lica iz stava 1 ovog člana ne plaćaju boravišnu taksu ako podnesu dokaz o ispunjavanju uslova utvrđenih u istom stavu (članska karta, potvrda škole, ljekara, ljekarski uput i dr.). 
Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 12 do 18 godina starosti i lica do 29 godina starosti koja su članovi međunarodnih omladinskih organizacija i koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHE. 
Opština može svojim propisom odrediti i druga lica koja su oslobođena od plaćanja boravišne takse. 

https://vk.com/club140082661

This post is available in the following languages:
English   Srpsko-hrvatski   Српски   Русский  

Report abuse

Please note

We sent you a link to verify your email address. Do not forget to check the Spam folder. If suddenly the message got into this folder, click "Do not Spam!".

If you do not receive an email with a link to activation within the next minute, click here:

Please, wait sec.

If this attempt also fails, we recommend using a different email address for registration.